Des del punt de vista geològic, en aquesta zona predominen els materials calcaris i les dolomies amb estrats de guixos, margues i argiles, que apareixen en diferents zones de la finca.

Els sòls en coster presenten un pendent de moderat a fort, entre 10-35% d’inclinació i una orientació principal nord-est. La part alta, a la zona del bosc, està coronada per afloraments de calisses y dolomies provinents de la formació de la Cordillera Prelitoral. Està formada por cinc tipus de sòl de distinta fondària, textura, color y permeabilitat.
Aquests trets diferenciadors proporcionen singularitat i tipicitat al vi produït a cada parcel·la, on podem distingir:

Les calisses superficials: terrenys que es troben principalment a les vinyes de la Font del Teixar, desenvolupades sobre les calisses, amb afloraments superficials de roca. El vigor de la planta es regula de forma natural i els sòls presenten un equilibri mineral molt adequat per a la producció del vi d’alta gama Teixar.

Els terrenys de fons de vall: es troben a les vinyes de la zona de la Serra de Llaberia i els formen materials erosionats de les vessants que es van dipositar al fons.

Les argiles: es troben a les vinyes a diferents zones, amb diverses proporcions i textures. Aquests terrenys, d’uns deu mil anys d’antiguitat, han sofert un procés de descarbonatació i de moviments al seu interior. Aquests processos edàfics necessiten molts anys per produir el rentat dels carbonats i llims del sol, Els terrenys presenten coloracions vermelles per influència de les argiles.

El loess: es troba a les zones de vinya de El Mirador y La Fou. Són sòls desenvolupats sobre llims eòlics que s’han dipositat sobre les argiles en èpoques seques dels períodes glacials. L’origen d’aquests materials aero-transportats és marí; procedeixen de les costes litorals durant els períodes de retrocés del nivell del mar. Es tracta de materials molt calcaris que presenten acumulacions de carbonats, amb les formacions anomenades “nines de loess”. El color del sòl és ataronjat, cap a color salmó.

Les argiles i guixos: es troben a la zona de vinyes del Montalt i la Serra de Llaberia. Son terrenys de coster desenvolupats sobre guixos i argiles del Keuper (triàsic). Els materials són rics en argila i es dipositen en els vessants de fort pendent orientats a l’est. Presenten un color vermell intens, ric en ferro.

0
Carret